Menu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku  oraz Biuletynu Informacji Publicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku  .

Data publikacji strony internetowej: 2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26.

Główna strona internetowa liceum jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Niektóre dokumenty zamieszczone na stronach nie są dostępne. Zostały one opublikowane przed 2021 r. i ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego.

Niezgodności:

– brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF

– nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym

– niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Wyłączenia:

– multimedia nadawane na żywo

– multimedia opublikowane przed 2021 r.

– niektóre treści (np. filmy, dokumenty), które nie zostały wytworzone przez I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

– skany dokumentów w formacie PDF opublikowane przed 2021 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest pani Katarzyna Warzecha (Koordynator ds. dostępności) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 867 26 00.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, ul. Wojska Polskiego 11, 57-300 Kłodzko, jest w częściowo wyposażony i dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

– przed budynkiem urzędu zostały wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

– wjazd do budynku urzędu został wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia dojście i wjazd osób na wózkach do budynku,

– do budynku można wejść z psem asystującym,

– w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– w obiekcie na każdej kondygnacji zostały zamontowane wizualne informacje na temat rozkładu pomieszczeń na poszczególnych piętrach,

Współpraca

 dublinlogo
https://www.gybroumov.cz/cs/
Prep centre logo CMYK
szkolawchmurze www badge 360x360
 OSE
 logoetwinning
https://instaling.pl/
 logo new
 logo 2019
 logo UWr IFS