plcsenfrdeit
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

REGULAMIN
SALI NAUKI I RELAKSU
W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BOLESŁAWA CHROBREGO
W KŁODZKU

 • § 1
 1. Regulamin określa przeznaczenie i zasady korzystania z Sali Nauki i Relaksu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku.
 2. Osoby przebywające w Sali Nauki i Relaksu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.
 3. Wejście do Sali Nauki i Relaksu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Treść Regulaminu jest dostępna na tablicy informacyjnej w Sali Nauki i Relaksu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku i na stronie internetowej szkoły www.chrobry.org.
 • § 2
 1. Sala Nauki i Relaksu znajduje się na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia lub zupełnego zamknięcia Sali Nauki i Relaksu w określone dni.
 3. Do korzystania z Sali Nauki i Relaksu uprawnieni są uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku.
 4. Za zgodą dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, w uzasadnionych przypadkach, do korzystania z Sali Nauki i Relaksu uprawnione są również inne osoby.
 5. Sala Nauki i Relaksu stanowi wydzieloną przestrzeń biblioteki szkolnej przeznaczoną do spędzania czasu pomiędzy zajęciami, spotkań towarzyskich, spożywania posiłków i napojów własnych oraz dostępnych na miejscu.
 6. Warunkiem wejścia do Sali Nauki i Relaksu jest rejestracja w Bibliotece szkolnej i podpisanie listy obecności.
 7. Osoby przebywające w Sali Nauki i Relaksu zobowiązane są do prawidłowego korzystania z niej, a w szczególności do:
 8. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych i niniejszego Regulaminu;
 9. zachowania w stanie niepogorszonym pomieszczeń i wyposażenia pomieszczeń;
 10. zachowania porządku i czystości;
 11. wykonywania poleceń dyżurnego bibliotekarza związanych z jej funkcjonowaniem.
 12. W Sali Nauki i Relaksu obowiązuje bezwzględny zakaz:
 13. prowadzenia głośnych rozmów, również telefonicznych i wywoływania hałasu;
 14. prowadzenia działalności niezgodnej z przeznaczeniem Sali Nauki i Relaksu, w szczególności prowadzenia imprez, działalności agitacyjnej, politycznej, handlowej i innej, na którą nie wyrażono zgody;
 15. wnoszenia na teren obiektu alkoholu, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Sali Nauki i Relaksu;
 16. używania otwartego ognia i środków łatwopalnych;
 17. palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających.
 18. W przypadku zaistnienia, czy chociażby podejrzenia zaistnienia zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających w Sali Nauki i Relaksu każda osoba przebywająca w Sali Nauki i Relaksu jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyżurnego bibliotekarza.
 19. Każda osoba przebywająca w Sali Nauki i Relaksu jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić dyżurnego bibliotekarza o awariach technicznych, uszkodzeniach lub innych problemach związanych w szczególności z użytkowaniem pomieszczenia i jego wyposażenia.
 • § 3

Za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Sali Nauki i Relaksu, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku nie ponosi odpowiedzialności.

 • § 4

Osoba przebywająca w Sali Nauki i Relaksu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody i zniszczenia wyrządzone przez nią w mieniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku znajdującym się na terenie Sali Nauki i Relaksu, jak też za szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich, których mienie znajduje się na terenie Sali Nauki i Relaksu.

 • § 5

 Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować zakazem wstępu do Sali Nauki i Relaksu oraz koniecznością jej opuszczenia.

SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

I LO im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. Z 2019 r. Poz. 1148 ze zm.);

 • Rozporządzenie MEN z dnia 26.07.2018r. zmieniające rozporządzenie w warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2018r. poz.1485);

 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U. z 2020r. Poz. 1280);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 1519).

 1. Pogrążeni w żałobie
 2. ZAŁÓŻ WŁASNY BIZNES
 3. PUBLIKACJA LIST ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I
 4. LISTA PODRĘCZNIKÓW 2021/22
 5. WAKACJE 2021
 6. Rusza akcja "Wirtualny Dzień Dawcy"
 7. MIKROSKOPOWANIE
 8. PUSTUŁKA NA WIRYDARZU
 9. UCZNIOWIE ,,CHROBREGO" PROPAGUJĄ POEZJĘ IRLANDZKĄ
 10. LAUREACI XXVII SESJI SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
 11. Harmonogram spotkań z p. psycholog w dniu 17 czerwca (czwartek) Temat spotkania: Powrót do szkoły – co to dla mnie znaczy ?
 12. KLUCZ DO DRZWI UNIWERSYTETU
 13. UCZNIOWIE ,,CHROBREGO" PROPAGUJĄ POEZJĘ IRLANDZKĄ
 14. PODPISALIŚMY UMOWĘ O WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM WROCŁAWSKIM!
 15. KONKURS ,,Moja ulica leży w Europie"
 16. SZKOLENIE I WARSZTATY DLA RODZICÓW
 17. Sukces uczniów Chrobrego w finale wojewódzkim konkursu: Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1945.
 18. KARTA WYBORU ROZSZERZENIA- DLA KANDYDATÓW KLAS PIERWSZYCH
 19. Etyka w technologii i internecie
 20. KARTA WYBORU ROZSZERZENIA- DLA KANDYDATÓW KLAS PIERWSZYCH
 21. WYBÓR DALSZEJ ŚCIEŻKI KARIERY-UCZELNIE WYŻSZE
 22. LIST DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY
 23. ROZPOCZĘCIE NABORU ELEKTRONICZNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
 24. OFERTA EDUKACYJNA DLA KANDYDATÓW DO LICEUM
 25. DZIEŃ ZIEMI
 26. SUKCES W OLIMPIADZIE POLONISTYCZNEJ
 27. WYNIKI SZKOLNYCH KONKURSÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO
 28. WIELKANOC 2021
 29. II Koncert Piosenki Francuskiej, Niemieckiej i Rosyjskiej
 30. THE ENGLISH ACADEMY- ZAPROSZENIE
 31. Finał Olimpiady Wiedzy o Prawie rozstrzygnięty !
 32. SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY
 33. SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH
 34. Dzień Drzwi Otwartych w "Chrobrym"
 35. ŚWIĘTO MATEMATYKI gra
 36. SUKCES NASZEJ UCZENNICY!
 37. ŚWIĘTO MATEMATYKI. GRA ONLINE.
 38. "Chrobry" wśród 133 szkół w Polsce w programie "ArcGIS w Szkole" Esri Polska
 39. Sukces naszej uczennicy w olimpiadzie polonistycznej
 40. Konkurs "Moja sztuka" rozstrzygnięty!!!
 41. KOLEJNY SUKCES NASZYCH UCZNIÓW
 42. ZAPROSZENIE Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA MATEMATYKI
 43. WIELKI SUKCES NASZEJ UCZENNICY
 44. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO TEMAT: „Moja sztuka”
 45. Platforma Vulcan - rekrutacja elektroniczna
 46. SZKOLNY KONKURS LITERACKO-ORTOGRAFICZNY
 47. SPOTKANIE GRUP TEATRALNYCH
 48. KLASA II D ZACHĘCA DO SPACEROWANIA!
 49. SZKOLNY KONKURS RETORYCZNY
 50. ZAPISY NA KONKURSY MATEMATYCZNE!
 51. UWAGA! ZMIANA TERMINU ZEBRANIA Z RODZICAMI
 52. KATYŃ- REGULAMIN KONKURSU
 53. OFERTA UCZELNI NA DRUGI TYDZIEŃ FERII
 54. FERIE ZIMOWE
 55. XVII Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy rozstrzygnięty
 56. Upamiętnienie postaci Dawida Altera Kurzmana
 57. KONKURS- PODZIĘKOWANIE
 58. ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
 59. Koncert Kolędowy 2020
 60. Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka i czat internetowy dedykowany dzieciom.
 61. RAZEM NA ŚWIĘTA
 62. ZMIANY W EGZAMINIE MATURALNYM 2021
 63. GŁOSOWANIE NA PROJEKT OBYWATELSKI
 64. KONKURS RECYTATORSKI POEZJI NIEMIECKOJĘZYCZNEJ
 65. SZLACHETNA PACZKA OD CHROBRZAN
 66. LICZNE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSIE O LAUR ZŁOTEGO PIÓRA
 67. Sukcesy naszych uczniów w konkursie języka angielskiego oraz konkursie szachowym MOGALO
 68. Wielki sukces w Konkursie o Laur Złotego Pióra
 69. Laureaci III Szkolnego Konkursu Historycznego – „Polska w XX wieku”
 70. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA
 71. Wielki sukces w Konkursie o Laur Złotego Pióra
 72. Zagłosuj na szkolny projekt nr 25 i 27 !!!
 73. KOMUNIKAT
 74. KURTYNY 2020 WRĘCZONE!
 75. Wrocławska Mapa Akademicka
 76. Konkurs Historyczny - Polska w XX wieku
 77. Razem bezpieczniej
 78. DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA
 79. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
 80. SZKOLNY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
 81. Komunikat!!!
 82. SUKCES NASZEJ UCZENNICY PAULINY GREDYS
 83. UWAGA! ZEBRANIE KOMITETU WS. ORGANIZACJI BALU MATURALNEGO ODWOŁANE!
 84. List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli.
 85. Szkoła Pamięta
 86. KONKURS PLASTYCZNY
 87. List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli.
 88. KOMUNIKAT
 89. KOMUNIKAT!
 90. PASOWANIE NA UCZNIA I LO im. B.CHROBREGO W KŁODZKU
 91. ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z 17 X 2020
 92. UWAGA ! Zmiana organizacji pracy od 19 października
 93. XXVIII Olimpiada Informatyczna
 94. Święto Edukacji w "Chrobrym" - 14.10.2020 - klasa IIa
 95. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
 96. KONKURS Z J.ANGIELSKIEGO 'UNDERSTAND'
 97. UWAGA KONKURS PLASTYCZNY!!!
 98. Custom LO "Chrobry"
 99. CHROBRY! PHOTO GRAND PRIX 2020
 100. OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO edycja 2020
 101. Jubileuszowa XX edycję konkursu o stypendia w naszym regionie „zDolny Śląsk”
 102. Ważny komunikat !!!
 103. UWAGA MATURZYŚCI!
 104. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
 105. OŚWIADCZENIE (należy oddać 01.09.20)
 106. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
 107. Aplikacja ProteGO Safe - wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców
 108. Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21
 109. ODBIERANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI - HARMONOGRAM
 110. SZKOLNA LISTA PODRĘCZNIKÓW 2021/2022
 111. Laptopy dla "Chrobrego"
 112. ZNIŻKA DLA UCZNIÓW NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DO J.ANGIELSKIEGO
 113. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
 114. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
 115. Aktualności
 116. Maturzysto!!! - próbna matura
 117. KOMUNIKAT - SZKOŁA ZAMKNIĘTA
 118. ,,RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"- GRANTY FUNDACJI ROZDANE
 119. SZKOLNE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGOSZKOLNE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO
 120. I MIEJSCE KRYSTIANA I OLIWII
 121. WIECZÓR PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
 122.  "NAJLEPSZY ARTYSTA WERNISAŻU 2020”
 123. Wernisaż Mistrz i Uczeń
 124. The English Academy
 125. VI FESTIWAL ARTYSTYCZNY ,,CHROBREGO"
 126. V Dolnośląski Turniej Debat Oksfordzkich organizowany przez IPN
 127. WERNISAŻ MISTRZ I UCZEŃ
 128. TARGI EDUKACYJNE-RELACJA TV SUDECKIEJ
 129. TARGI EDUKACYJNE
 130. SZKOLNY KONKURS RETORYCZNY
 131. NASI UCZNIOWIE W MŁODZIEŻOWEJ RADZIE MIASTA KŁODZKA
 132. FESTIWAL ARTYSTYCZNY
 133. SUKCES DZIEWCZĄT
 134. ZWYCIĘSTWO CHŁOPCÓW
 135. KOLĘDOWY KONCERT W ,,CHROBRYM"
 136. VII Targi Edukacyjne w ,,Chrobrym"
 137. Jonatan Jantarski laureatem II etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach
 138. SZLACHETNA PACZKA
 139. WIZYTA UCZNIÓW CHROBREGO W SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
 140. Konkurs wiedzy o Polsce i Czechach
 141. Marlena w Pałacu Prezydenckim
 142. ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA
 143. OGŁOSZENIE
 144. WOJSKO-NABÓR
 145. WARSZTATY
 146. II Szkolny Konkurs Historyczny
 147. PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH
 148. ZAJĘCIA SPORTOWE
 149. Wyróżnienie dla Wojtka Mikosy w Ogólnopolskim Konkursie "Niepodległa"
 150. WARSZTATY
 151. NASZA STYPENDYSTKA!
 152. SZKOŁA DO HYMNU
 153. POECI BEZ GRANIC
 154. PROJEKTY…PROJEKTY….I …ZREALIZUJEMY PROJEKTY!!!
 155. MISTRZOSTWO POWIATU KŁODZKIEGO DLA CHŁOPCÓW
 156. MISTRZOSTWO POWIATU KŁODZKIEGO DLA DZIEWCZĄT
 157. ,,SZKOŁA PAMIĘTA''
 158. MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
 159. AKCJA ZAPALENIA ZNICZY NA GROBACH NAUCZYCIELI NASZEGO LICEUM
 160. WARSZTATY SAMOOBRONY NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 161. RELACJA TV SUDECKIEJ Z DNIA PAMIĘCI O MAESTRO WŁADYSŁAWIE ZAKRZEWSKIM
 162. Szkoła Pamięta !
 163. WYCIECZKA KLASY 2A DO NARODOWEGO MUZEUM WE WROCŁAWIU
 164. Uroczystości pasowania na ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
 165. SZKOLNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY Z HISTORII
 166. Akcja pisania listów do Powstańców Warszawskich
 167. Dzień Edukacji Narodowej
 168. WYCIECZKA GROSS- ROSEN
 169. Zaprzysiężenie nowej przewodniczącej szkoły
 170. Spektakl charytatywny ,,Burza"
 171. GŁOSOWANIE NA PROJEKT!
 172. MISTRZOSTWA SZKOŁY W LEKKOATLETYCE
 173. ,,Dzikie Koty" na Platformie Teatrów Amatorskich!
 174. SPEKTAKL ,,WESELE" TEATR ZDROJOWY W POLANICY ZDRÓJ
 175. KONKURS SZKOLNY- PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
 176. STYPENDIA ROZDANE!
 177. Szkolne Mistrzostwa Lekkoatletyczne
 178. Szkolne pisanie listów do Powstańców Warszawskich
 179. SPEKTAKL ,,WESELE"
 180. SPEKTAKL ,,WESELE"
 181. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
 182. LETNI KONCERT w "CHROBRYM"
 183. CREATIVE WRITING ON ENGLISH LESSONS part 2
 184. CREATIVE WRITING ON ENGLISH LESSONS
 185. SUKCES W OLIMPIADZIE POLONISTYCZNEJ
 186. Komunikat
 187. Komunikat
 188. DLA NAUCZYCIELI
 189. EGZAMINY GIMNAZJALNE
 190. Komunikat
 191. OSIĄGNIĘCIA HUMANISTÓW Z ,,CHROBREGO"
 192. FESTIWAL ARTYSTYCZNY
 193. Zaproszenie na spektakl ,,Burza"
 194. Public Speaking Contest- regulamin
 195. SUKCES NASZEGO UCZNIA W KONKURSIE POWIATOWYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO
 196. Warsztaty z języka niemieckiego
 197. SPOTKANIE Z PANIĄ DIETETYK- ABSOLWENTKĄ CHROBREGO
 198. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
 199. IV Edycja Konkursu ,,Katyń- Golgota Wschodu''
 200. I Powiatowy Konkurs Historyczny Żołnierze Niezłomni- Żołnierze Wyklęci
 201. VI Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny-etap powiatowy
 202. DZIEŃ SZTUKI
 203. FESTIWAL ARTYSTYCZNY
 204. TARGI EDUKACYJNE W SP 7 W KŁODZKU
 205. FINAŁ STREFY WAŁBRZYSKIEJ W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW
 206. MISTRZOSTWA POWIATU W ,,CHROBRYM''
 207. MISTRZYNIE POWIATU W TENISIE STOŁOWYM
 208. Mistrzostwa Powiatu w pływaniu
 209. Studniówka 2019
 210. English Academy 2018
 211. Wycieczka grupy biologiczno-chemicznej
 212. RELACJE Z TARGÓW EDUKACYJNYCH DLA MATURZYSTÓW
 213. VI TARGI EDUKACYJNE W „CHROBRYM”
 214. Dzień walki z AIDS i innymi chorobami wenerycznymi
 215. Szlachetna Paczka w ,,Chrobrym"
 216. VI Targi Edukacyjne dla Maturzystów
 217. Wolontariusze z Chrobrego współtworzyli nowy oddział Szlachetnej Paczki w Bystrzycy Kłodzkiej
 218. Zimowa wizyta klasy 2a w Krakowie
 219. Bank Genów
 220. Dolnośląska Komórkomania w Chrobrym
 221. Wielki finał Szkolnego Konkursu Historycznego
 222. Sukcesy naszych uczennic w konkursie literackim
 223. Wycieczka historyczna do Świętochłowic!
 224. Konkurs piosenki patriotycznej
 225. II Powiatowy Konkurs Poetycki
 226. Spotkanie Poetyckie
 227. IX European Taekwon-do Cup- sukces naszego ucznia!
 228. Sukces naszych uczennic w Ogólnopolskim Konkursie "Niepodległa"
 229. SZKOLNE OBCHODY ROKU ZBIGNIEWA HERBERTA
 230. Umowa z PWSZ w Nysie podpisana !!!
 231. IV edycja Powiatowego Konkursu pt. "Katyń - Golgota Wschodu"
 232. 100-lecie Odzyskania Niepodległości
 233. Porządkowanie cmentarza
 234. Wiersz o Maestro
 235. Kochany Maestro!
 236. „Ballada o Mistrzu” podbija Kotlinę Kłodzką
 237. MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY rok szkolny 2018/2019
 238. XV MARATON JĘZYKOZNAWCZY UW Instytut Filologii Angielskiej
 239. Brawo dla drużyn „Chrobrego” - Biegi Przełajowe
 240. Szkolne Mistrzostwa Lekkoatletyczne
 241. Wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia
 242. Wybory do Rady Wolontariatu
 243. Wybory do Samorządu Szkolnego
 244. Pasowanie na ucznia
 245. Benefis Maestra Władysława Zakrzewskiego
 246. Koncert Charytatywny "Jesteśmy..." - 24.05.2018r. - Relacja Video Tv Kłodzka
 247. BENEFIS MAESTRA WŁADYSŁAWA ZAKRZEWSKIEGO
 248. Koncert Charytatywny Zatytułowany "Jesteśmy..." - 24.05.2018r.
 249. Matura 2018
 250. Finał V Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego
 251. Głosowanie - "Bolesław 2018"
 252. Wernisaż "Mistrz I Uczeń" 2018 - Videorelacja
 253. Spektakl Charytatywny "Lustrzany Sen" 13.04.2018

Kalendarz szkolny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Współpraca

 dublinlogo
Prep centre logo CMYK
szkolawchmurze www badge 360x360
 OSE
 logo
 logo new
 logo 2019
 logo UWr IFS
 
 

Chrobry Run Club

Chrobry Run Club - aplikacja Runtastic 
Zapraszamy do zapisania sie do grupy

Chrobry Cycling Club