SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY I LO im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku ROK SZKOLNY 2022/2023

 

SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZO  -  PROFILAKTYCZNY

I LO im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

ROK SZKOLNY 2022/2023

 Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. Z 2019 r. Poz. 1148 ze zm.);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 26.07.2018r. zmieniające rozporządzenie w warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2018r. poz.1485);
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 22.07.2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2022r. poz.1593);
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 29.07.2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2022r. poz.1594);
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 22.07.2022r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2022r. poz.1610);

Program związany jest z misją i wizją szkoły zawartą w planie pracy na rok szkolny 2022/2023. Jest zgodny z priorytetami dyrektora szkoły:

 • działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów,
 • utrzymanie wysokiego poziomu nauczania języków obcych,
 • podniesienie jakości nauczania i osiągnięcie wyższych wyników egzaminów maturalnych.

Niektóre z zadań mogą zmienić formę lub termin z uwagi na procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w I LO podczas pandemii COVID-19 lub innych sytuacji kryzysowych.

Imprezy szkolne, których nie ma w planie pracy szkoły, a które nauczyciele bądź uczniowie (SU) chcą zrealizować, powinny być zatwierdzone przez dyrektora szkoły. Należy przedstawić dyrektorowi szkoły scenariusz imprezy z terminem i osobami odpowiedzialnymi.

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY:

Proces edukacyjno – wychowawczy w I LO im. B. Chrobrego w Kłodzku ma na celu ukształtowanie sylwetki absolwenta, dojrzałego człowieka o określonej postawie moralno- społecznej.

Zgodnie z założeniami absolwent powinien:

 1. Posiadać poziom wiedzy ogólnej przewidzianej programem nauczania ze wszystkich  przedmiotów i dążyć do dalszego rozwoju intelektualnego
 2. Rozwijać określone cechy charakteru i osobowości, takie jak: prawość, rzetelność, życzliwość, poczucie własnej wartości i honoru, powinien być wrażliwy na niesprawiedliwość i zło, kulturalny, taktowny, opanowany, lojalny, Powinien projektować i osiągać realne cele osobiste, rozwijać swoją osobowość zgodnie z przyjętymi wartościami moralnymi, podejmować odpowiedzialne decyzje zawodowe i osobiste, odważnie prezentować własny punkt widzenia, brać udział w dyskusjach zachowując tolerancję, otwierać się na nowe poglądy i poszerzać wiedzę.
 3. Przyjmować określoną postawę wobec innych ludzi: aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym, wyrażać życzliwość, szacunek i tolerancję wobec innych, poczuwać się do odpowiedzialności za sytuacje, w których uczestniczy i ponosi konsekwencje swoich działań.
 4. Reprezentować określoną postawę społeczną: otwarty na wartości uniwersalne, ciekawy świata, zna języki obce, dba o kulturę języka ojczystego, potrafi krytycznie, logicznie i twórczo myśleć, posiada umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, przeciwstawia się złu, niesprawiedliwości i nałogom, odważnie reaguje i podejmuje decyzje, powinien czuć się obywatelem Polskim, Europy i świata, być człowiekiem prawym, przygotowanym do godnego i mądrego życia.

Po ukończeniu szkoły absolwent powinien nadal szanować tradycję szkolną, darzyć szacunkiem swoich wychowawców i nauczycieli, być pomocnym dla innych absolwentów tej szkoły, wyrażać się z godnością o miejscu i ludziach, którzy pracowali nad jego kształceniem i wychowaniem.

 

CELE PROGRAMU:

 1. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sytuacjach trudnychi konfliktowych. Kształtowanie u uczniów umiejętności koniecznych do przedstawiania swoich oczekiwań w sposób pozbawiony agresji. Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów w szkole i integracja społeczności szkolnej.
 1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i Kształtowanie i wzmacnianie u uczniów prawidłowych postaw społecznych, patriotycznych, kulturalnych i moralnych.
 2. Uzewnętrznianie postaw proekologicznych, szacunku dla
 3. Kształtowanie u uczniów postawy zdrowego stylu życia, zapobiegające zaburzeniom odżywiania. Organizacja czasu wolnego uczniów.
 4. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych oraz postawy asertywności, zapobiegające wchodzeniu w zachowania ryzykowne, związane z przyjmowaniem środków psychoaktywnych.

Eliminowanie zachowań negatywnych, przeciwdziałanie agresji, uzależnieniom oraz rozwijanie zainteresowań i wspieranie w wyborze dalszej drogi życiowej.

 

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW:

 • I CEL: Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Kształtowanie u uczniów umiejętności koniecznych do  przedstawiania swoich oczekiwań w sposób pozbawiony agresji. Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów w szkole i integracja społeczności szkolnej.

 1. ZADANIE: Rozeznanie potrzeb i problemów uczniów, rodzin, placówki.

 

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Diagnoza środowiska szkolnego (ankieta dla uczniów, rodziców i nauczycieli, rozmowy, obserwacje) – raport z diagnozy jest przedstawiony na pierwszej Radzie Plenarnej. Diagnoza i analiza problemów uczniów na podstawie dokumentów rekrutacyjnych uczniów i sytuacji wychowawczej w szkole;

Analiza opinii i orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym opinii decydujących o dostosowaniu warunków na egzaminie maturalnym; Konsultacje i wymiana informacji dotyczących potrzeb i problemów uczniów z rodzicami, instytucjami i pracownikami między sobą; Ustalenie tematyki godzin wychowawczych;

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wszyscy nauczyciele

TERMINY: I semestr roku szkolnego

 

 2.  ZADANIE: Rozwijanie i podtrzymywanie kontaktu z rodzinami oraz wspieranie rodziców/ opiekunów w zakresie oddziaływań profilaktyczno- wychowawczych.

 

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI:

Zebrania z rodzicami – praca nad zwiększaniem frekwencji; Imprezy okolicznościowe; Szkolenia dla rodziców/opiekunów;

Zespoły do Spraw Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych (IPET-y); Opieka psychologiczno-pedagogiczna w szkole;

Indywidualne spotkania z wychowawcami, nauczycielami;

Konsultacje z psychologiem, pedagogiem i terapeutą pedagogicznym;

Zachęcenie rodziców do współpracy w organizacji imprez szkolnych.

Spotkania z rodzicami, pogadanki z zakresu profilaktyki uzależnień.

Zajęcia poświęcone świadomemu wyrażaniu emocji w ramach koła teatralnego;

Prowadzenie mediacji w sytuacjach konfliktowych.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wychowawcy, pedagog, pedagog specjalny, psycholog

TERMINY: cały rok

3.  ZADANIE: Wspieranie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych.

 

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Organizowanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i materialnej. Współpraca z Urzędem Miasta (program rządowy

„Wyprawka szkolna 2022” dla uczniów niepełnosprawnych), Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z Policją; organizacja giełdy podręczników używanych. Organizowanie pomocy dla uczniów z Ukrainy. Organizacja konsultacji pedagogiczno-psychologicznych dla rodziców.

 OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wychowawcy, pedagog, pedagog specjalny, psycholog

TERMINY: cały rok

 

4.  ZADANIE: Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów.

 

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Dyżury nauczycieli na przerwach; Monitoring wizyjny;

Kontrola właściwego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa w szkole (wejście i wyjście za pomocą kart, monitoring, noszenie przez uczniów strojów szkolnych). Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego – frekwencji;

Monitorowanie zachowania uczniów i reagowanie w przypadku pojawienia się niepożądanych zachowań; Systematyczna wymiana informacji z rodzicami, instytucjami oraz między pracownikami szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów; Udział w posiedzeniach grup roboczych „Niebieskiej Karty”; Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Przychodnią rejonową ZOZ, Policją i Strażą Miejską; Poruszenie tematyki praw dziecka i ucznia na lekcjach wychowawczych;

Organizowanie i prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć profilaktycznych w zakresie: zachowań ryzykowanych, uzależnień, zagrożeń wynikających z korzystania z Technologii Informacyjnej (cyberprzemoc), bezpieczeństwa na drodze, w szkole i w domach rodzinnych, a także w czasie wypoczynku zimowego i letniego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa nad wodą.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wszyscy nauczyciele                                TERMINY: cały rok

 

II   CEL: Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej. Kształtowanie i wzmacnianieu uczniów prawidłowych postaw społecznych, patriotycznych, kulturalnych i moralnych.

 1. ZADANIE: Prawidłowy rozwój prospołeczny uczniów.

 

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI:

Integracja zespołów klasowych – wycieczki integracyjne; Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 2022/2023; Dzień wycieczek integracyjnych wszystkich klas (30 IX).

Zapoznanie uczniów z historią i tradycjami szkoły – lekcje „Szkoła i Kłodzko dawniej i dziś”;

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kłodzku, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Parafią WNMP w Kłodzku i Komendą Powiatową Policji.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego i wybory opiekuna SU;

Wdrażanie uczniów do samorządności poprzez pracę w Samorządzie Uczniowskim; Aktywna działalność Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia;

Objęcie szczególną opieką uczniów klas pierwszych (9 klas); Szkolne Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego; Dzień pamięci o zmarłych nauczycielach „Chrobrego”;

Święto Edukacji Narodowej;

Dzień Niepodległości; Konkurs piosenki patriotycznej;

Udział w Miejskich i Powiatowych Obchodach Święta Odzyskania Niepodległości; Spotkania wigilijne uczniów z wychowawcami;

Spotkania z rodzicami; Udział i pomoc rodziców w szkolnych uroczystościach:

Pasowanie na ucznia liceum; Studniówka lub Bal Maturalny;

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych;

Cykl lekcji bibliotecznych dla klas 1 i 2.

Udział uczniów w Rekolekcjach/ pielgrzymka maturzystów; Dzień Patrona/ Konkurs o Patronie Szkoły;

Miejskie i Powiatowe Uroczystości z Okazji Uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791r. Udział szkoły w programie ministerialnym „Poznaj Polskę” zakładającym poznanie dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki; Wycieczki integracyjne;

Wycieczki edukacyjne;

Angażowanie do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej – DNI OTWARTE (2 dni) dla kandydatów do liceum i ich rodziców - przedstawianie dorobku szkoły, spektakle, wystawa prac uczniów, konkursy, zawody sportowe;

Koła zainteresowań i warsztaty - zajęcia pozalekcyjne;

DZIEŃ SZTUKI - wernisaż „Mistrz i Uczeń”;

VIII Festiwal Artystyczny w I LO;

Szerzenie idei wolontariatu/ Wspieranie akcji charytatywnych;

Udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej SZLACHETNA PACZKA/ WOŚP; Promowanie pomocy koleżeńskiej w nauce;

Wspieranie Domów Dziecka w Kłodzku oraz fundacji działających na rzecz potrzebujących; Promocja akcji transplantologii w szkole;

Kontakt z młodzieżą z zagranicy; Współpraca z innymi szkołami; Zajęcia specjalistyczne z psychologami i terapeutą pedagogicznym. Spotkania z przedstawicielami kultury;

Przystąpienie szkoły do programu Comenius.

Udział w akcji – „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”;

Udział liceum w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce;

Współpraca z Donahies Community School w Dublinie; Wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus; Kontynuowanie współpracy w Gimnazjum w Broumovie;

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas IV – pożegnanie absolwentów – tradycja

wręczania Bolesławów.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wszyscy nauczyciele                                TERMINY: cały rok

III   CEL: Uzewnętrznianie postaw proekologicznych szacunku dla przyrody.

 1. ZADANIE: Propagowanie zachowań

 

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Edukacja ekologiczna w szkole;

Szkolny projekt ekologiczny „Jeden uczeń – jedno drzewo”; Udział w akcjach proekologicznych, happeningach, konkursach; Szkolna akcja „Sprzątanie świata”, Dzień Ziemi; Tematyka lekcji biologii we wszystkich poziomach edukacyjnych. Sortowanie odpadów/ Oszczędzanie energii i wody/ zakładanie własnych upraw doniczkowych i działkowych. Wspomaganie Fundacji „Pod Psią Gwiazdą” i Ośrodka Rehabilitacji Jeży w Kłodzku; Wycieczki z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wychowawcy, nauczyciele biologii, chemii, geografii,

przedsiębiorczości, pedagog                                                                  TERMINY: cały rok

 

IV     CEL: Kształtowanie u uczniów postawy zdrowego stylu życia, zapobiegające zaburzeniom odżywiania. Organizacja czasu wolnego uczniów.

 1. ZADANIE: Promowanie zdrowego stylu życia.

 

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej; Spotkania indywidualne z pielęgniarką szkolną;

Grupowe i indywidualne zajęcia na temat higieny osobistej, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej oraz radzenia sobie z emocjami/ tematyka lekcji wychowawczych, biologii i wychowania fizycznego; Udział w zawodach sportowych i imprezach promujących aktywność ruchową i promujących zdrowy styl życia; Organizacja zajęć rekreacyjnych; Spotkania z dietetykiem;

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ; przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych uzależnieniom;

Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kłodzku; Obchody „Światowego Dnia Walki z AIDS” - 1 grudnia;

Kontynuowanie programu edukacyjnego „Wybierz Życie - Pierwszy Krok”;  Kampania społeczna DRUGIE ŻYCIE; Współpraca z Fundacją DKMS – Zostań dawcą szpiku; „Komórkomania” akcja promująca transplantację szpiku.

Akcja „Zimowa i akcja „Letnia”; Wycieczki edukacyjne; Szkolne Mistrzostwa Lekkoatletyczne.

Otwarcie nowych sal gimnastycznych – sala z rowerami treningowymi oraz sala

ćwiczeń siłowych.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wychowawcy, Samorząd Uczniowski, nauczyciele wychowania

fizycznego, biologii, pedagog, psycholog                                                TERMINY: cały rok

 

V     CEL: Kształtowanie zachowań prozdrowotnych oraz postawy asertywności, zapobiegające wchodzeniu w zachowania ryzykowne, związane z przyjmowaniem środków psychoaktywnych.Eliminowanie zachowań negatywnych, przeciwdziałanie agresji, przemocy, uzależnieniom oraz rozwijanie zainteresowań i wspieranie w wyborze dalszej drogi życiowej.

1. ZADANIE: Przeciwdziałanie agresji, przemocy, uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym.

 

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Spotkania wszystkich oddziałów z psychologiem, terapeutą pedagogicznym; Indywidualne i grupowe zajęcia na temat rozpoznawania, rozumienia uczuć, rozwiązywania konfliktów, rozwijania umiejętności interpersonalnych, budowania poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości; Redukowanie napięć emocjonalnych poprzez m.in. angażowanie uczniów w prace na rzecz klasy, szkoły, regionu;

Podejmowanie działań alternatywnych wobec zachowań agresywnych: organizacja czasu wolnego, angażowanie w różne formy aktywności, Akcja „Narodowe Czytanie”, The English Academy, VIII Festiwal Artystyczny, Wernisaż „Mistrz i Uczeń” z konkursem na najlepszego artystę „Chrobrego”, Konkurs i Koncert Piosenki Ukraińskiej, Niemieckiej, Francuskiej i Rosyjskiej, zajęcia pozalekcyjne (zgodne z zapotrzebowaniem uczniów), teatralne, sportowe, warsztaty plastyczne. Konkurs przysłów Języka Niemieckiego. Dni sztuki – warsztaty i spotkania ze sztuką.

Terapeutyczne zajęcia indywidualne dla uczniów; Organizowanie spotkań klas z Policją. Współpraca z Poradnią Psychologiczno  - Pedagogiczną; Tematyka godzin wychowawczych;  Zajęcia  ukierunkowane  na  kształtowanie  umiejętności  życiowych i radzenia sobie ze stresem;

Realizacja programów zdrowotnych: „ARS, czyli jak dbać o miłość;

Tydzień profilaktyki uzależnień; Program „Wybierz życie Pierwszy Krok”; „Krajowy

Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”. Zajęcia specjalistyczne dla młodzieży wszystkich klas.

 OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wychowawcy, pedagog, terapeuta pedagogiczny, psycholog, nauczyciele biologii, wychowania fizycznego, chemii. nauczyciel doradztwa zawodowego

TERMINY: cały rok

 

2.  ZADANIE: Rozwijanie zainteresowań. Wspieranie w wyborze dalszej drogi kształcenia.

 

SPOSÓB I FORMA REALIZACJI: Tworzenie kół zainteresowań w zależności od potrzeb

i zainteresowań uczniów; Chór szkolny, SKS, Pracownia Plastyczna; Teatr Szkolny; Wzmożona praca z uczniem zdolnym - przygotowanie młodzieży do udziału w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych: Konkurs Piosenki Patriotycznej, V Szkolny Konkurs Historyczny „Polska w XX wieku”, III edycja Konkursu Języka

Niemieckiego „Aha, die Deutschen”, VI Powiatowy Konkurs „Katyń - Golgota Wschodu”, Szkolny Konkurs Przysłów Języka Niemieckiego, Olimpiada Artystyczna, Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, Olimpiada Biologiczna,

Olimpiada Geograficzna, Szkolny Konkurs Chemiczny,

Konkurs Języka Rosyjskiego, Konkurs Wiedzy o Francji i inne szkolne konkursy, olimpiady przedmiotowe i zawody sportowe; Działalność Samorządu Uczniowskiego; Wybór prymusa liceum - statuetka Bolesława Chrobrego;

Analiza wyników matury 2022. Losy absolwentów;

Współpraca z wyższymi uczelniami (Uniwersytetem Wrocławskim – Instytutem Filologii Słowiańskiej, Uniwersytetem Opolskim – Wydziałem Filologicznym oraz Wydziałem Biologicznym) – cykle wykładów; Organizowanie spotkań z absolwentami.

Program Doradztwa Zawodowego dla Liceum Ogólnokształcącego; Spotkania maturzystów z dyrektorem i pedagogiem – szkolenie – procedury maturalnei dostosowania; Matury próbne w klasach IV przygotowane przez CKE i OKE; Dodatkowe godziny pozalekcyjne z przedmiotów maturalnych; Docenienie zdolnych uczniów poprzez  typowanie ich do Programu Stypendialnego Rady Powiatu  Kłodzkiego „Discipoulus Exemplorum”.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wszyscy nauczyciele

TERMINY: według harmonogramu olimpiad, zawodów i konkursów

 

EWALUACJA:

Ocena efektywności funkcjonowania programu wychowawczo - profilaktycznego.

 Informacje na temat efektywności programu pochodzą od grupy badawczej – ankiety on-line oraz po obserwacjach, rozmowach z uczniami, rodzicami i nauczycielami; Służą one podnoszeniu jakości funkcjonowania placówki oraz poprawie klimatu społecznego, w którym wzrastają uczniowie.

Wyciągane z ewaluacji wnioski stanowią podstawę przy opracowaniu celów, które wyznaczą szczegółowe działania na następny rok szkolny.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wychowawcy, zespół ds. programu wych.profilakt.

TERMINY: II sem. r. szk. (czerwiec)

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 1. Program wychowawczo - profilaktyczny jest częścią planu pracy szkoły, tworzony w oparciu o diagnozę środowiska szkolnego, sytuacji wychowawczej i propozycji Państwowego Powiatowego Inspektora
 2. Zmian w programie dokonuje Rada Pedagogiczna przy aprobacie Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Rodzice uchwalają w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program. Uczniowie uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych.
 3. Z treścią programu zapoznają uczniów i ich rodziców wychowawcy
 4. Wychowawcy klas wraz z uczniami ustalają Klasowy Program Wychowawczy w oparciu o Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny.
 5. Program wchodzi w życie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 6. Zmiany muszą być zgodne z prawem oświatowym i Statutem Szkoły.

Współpraca

 dublinlogo
https://www.gybroumov.cz/cs/
Prep centre logo CMYK
szkolawchmurze www badge 360x360
 OSE
 logoetwinning
https://instaling.pl/
 logo new
 logo 2019
 logo UWr IFS