plcsenfrdeit
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

REGULAMIN REKRUTACJI dla absolwentów GIMNAZJUM 
do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
na rok szkolny 2019/2012

na podstawie:

Postępowanie rekrutacyjne do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, do zadań której należy:

 • ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego
 • sporządzenie i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy zostali zakwalifikowani i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz w kolejnym etapie przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły wraz wymaganymi dokumentami zgodnie z terminarzem rekrutacji.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów.

I) 100 punktów rekrutacyjnych w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego.
Wynik przedstawiony w procentach z:
a. języka polskiego,
b. historii i wiedzy o społeczeństwie,
c. matematyki,
d. przedmiotów przyrodniczych,
e. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
mnoży się przez 0,2.

II) 72 punkty rekrutacyjne w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
(język polski, matematyka, język obcy, historia lub imformatyka).
Za oceny wyrażone w stopniu:
a. celującym – 18 punktów,
b. bardzo dobrym –17 punktów,
c. dobrym – 14 punktów,
d. dostatecznym – 8 punktów,
e. dopuszczającym – 2 punkty.

III)  7 punktów rekrutacyjnych za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

IV) Maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
a. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty napodstawie zawartych porozumień:
tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

b.uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

c. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
międzynarodowym – 4 punkty,
krajowym – 3 punkty,
wojewódzkim – 2 punkty,
powiatowym – 1 punkt.

Kurator oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz okreś a miejsca uznane za wysokie w tych zawodach (https://www.kuratorium.wroclaw.pl/).
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach.

V) 3 punkty rekrutacyjne za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

VI)  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

VII) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych nadrugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a. wielodzietność rodziny kandydata,
b. niepełnosprawność kandydata,
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość.


W pierwszym naborze obowiązuje próg punktowy - 80 pkt.

 

 

Rekrutacja uczniów do klasy integracyjnej

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej integracyjnej szkoły ponadgimnazjalnej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznych, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów (orzeczenie powinno być wydane na etap nauki w szkole ponadgimnazjalnej) - dotyczy klas integracyjnych Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesław Chrobrego w Kłodzku.

TERMINARZ

 1. 13.05. – 25.06.2019 r. – złożenie w szkole pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do szkoły, wydrukowanego z systemu elektronicznego
 2. 21.06. – 25.06.2019 r. – dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ,dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów dodatkowych oraz dwóch zdjęć
 3. 16.07.2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych
 4. 16.07. – 24.07. 2019 r. – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia
 5. 25.07.2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

Kalkulator punktów dla absolwentów GIMNAZJUM

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów.

I) 100 punktów rekrutacyjnych w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego.
Wynik przedstawiony w procentach z:
a. języka polskiego,
b. historii i wiedzy o społeczeństwie,
c. matematyki,
d. przedmiotów przyrodniczych,
e. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
mnoży się przez 0,2.

II) 72 punkty rekrutacyjne w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
(język polski, matematyka, język obcy, historia lub imformatyka).
Za oceny wyrażone w stopniu:
a. celującym – 18 punktów,
b. bardzo dobrym –17 punktów,
c. dobrym – 14 punktów,
d. dostatecznym – 8 punktów,
e. dopuszczającym – 2 punkty.

III)  7 punktów rekrutacyjnych za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

IV) Maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
a. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty napodstawie zawartych porozumień:
tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

b.uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

c. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
międzynarodowym – 4 punkty,
krajowym – 3 punkty,
wojewódzkim – 2 punkty,
powiatowym – 1 punkt.

Kurator oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz okreś a miejsca uznane za wysokie w tych zawodach (https://www.kuratorium.wroclaw.pl/).
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach.

V) 3 punkty rekrutacyjne za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

VI)  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

VII) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych nadrugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a. wielodzietność rodziny kandydata,
b. niepełnosprawność kandydata,
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość.

Oferta edukacyjna dla absolwentów GIMNAZJUM

1. Nauka w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku trwa 3 lata i kończy się matura.

2. W podstawie programowej szkoły oferujęmy następujace języki (zwiększona liczba godziny):

 • język angielski - we wszytskich klasach (4/4/4)
 • jezyk niemiecki (3/3/3)
 • język francuski (3/3/3)
 • język rosyjski (3/3/3)

3. Rozszerzenia rozpoczynają się w klasie drugiej i odbywają sie w grupach międzyoodziałowych.

4. Proponowane rozszerzenia:

nazwa rozszerzenia   przedmiot rozszerzony    
  .
 matematyczno-fizyczne  matematyka   
fizyka   
historia i społ. (uzupeł)  
matematyczno-geograficzne geografia  
matematyka  
historia i społ. (uzupeł)  
humanistyczne z WOSem   historia  
 WOS  
zaj.polonistyczne (uzupeł)  
przyroda (uzupeł)  
geograficzne z WOSem  matematyka  
 geografia  
 WOS  
historia i społ. (uzupeł)  
polonistyczno-kulturoznawcze historia sztuki  
język polski  
historia i społ. (uzupeł)  
przyroda (uzupeł)  
humanistyczne historia  
język polski  
WOŚ  
przyroda (uzupeł)  
biologiczno-chemiczne  biologia  
chemia  
historia i społ. (uzupeł)  
sportowe biologia  
chemia  
zaj. sportowe (uzupeł)  
historia i społ. (uzupeł)  
matemartczno-informatyczne   fizyka informatyczna (uzupeł)  
matematyka  
informatyka  
historia i społ. (uzupeł)  
geograficzno-historyczny   geografia  
matematyka  
historia  
ekonomia (uzupeł)